Posted in Без рубрики

Հայոց լեզու

 Տրված արմատներով  եւ  ածանցներով նոր բառեր կազմիր  

արմատներ՝  գլուխ, ընկեր,  լույս, խաղաղ,  գիր, քար, միտ, կույր, սև, ջուր
ածանցներ՝   ավոր, ություն, ական, եղեն, ք, իչ, անալ, ային։

գլխավոր, ընկերություն , ընկերական, ընկերանալ խաղաղություն,լուսավոր,լուսեղեն ,լուսանալ ,լուսային,

գիրք, գրավոր , գրություն, գրական, գրիչ

քարանալ, մտավոր , միտք կուրություն,կուրանալ,սևավոր,սևություն,սևական,սևանալ,ջրեղեն,ջրային


Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s